Đoàn luật sư Khánh Hòa
  • Facebook
  • Intagram
  • Youtube
  • Twitter
  • Hotline

Giấy mời tham gia lớp bồi dưỡng về kỹ năng giải quyết tranh chấp thương mại và Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư

Giấy mời tham gia lớp bồi dưỡng về kỹ năng giải quyết tranh chấp thương mại và  Bộ Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư

Thời gian: Thứ Bảy, ngày 27/6/2020 (01 ngày)

Địa điểm: Hội trường Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ( số 01 Trần Phú, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh  Hòa)