Đoàn luật sư Khánh Hòa
  • Facebook
  • Intagram
  • Youtube
  • Twitter
  • Hotline

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Sáng 8-4 -2023 ,Chi bộ, Ban chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Khánh Hòa tổ chức  cho  Luật sư  thành viên  và người tập sự hành nghề luật sư  thuộc Đoàn Luật sư  tỉnh Khánh Hòa học tập, quán triệt chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam gắn với khát vọng xây dựng tỉnh Khánh Hòa”.Tại buổi học, ông Hồ Xuân Đức – Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh đã phổ biến một số nội dung chính của chuyên đề 2023 gồm: Tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối của Đảng về phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Khánh Hòa gắn với khát vọng xây dựng tỉnh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030.