Đoàn luật sư Khánh Hòa
  • Facebook
  • Intagram
  • Youtube
  • Twitter
  • Hotline

Nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng bắt buộc về chuyên môn,nghiệp vụ của luật sư

Nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng bắt buộc về chuyên môn, nghiệp vụcủa luật sư được quy định tại Thông tư số 02/2019/TT-BTP của Bộ Tư pháp ngày 15 /3/ 2019, có hiaệu lực thi hành kể từ ngày 05 /5/ 2019. Thông tư này thay thế Thông tư số 10/2014/TT-BTP ngày 07 /4 /2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ của luật sư.

THONG-TU-02-2019-BOI-DUONG-BAT-BUOC