Đoàn luật sư Khánh Hòa
  • Facebook
  • Intagram
  • Youtube
  • Twitter
  • Hotline

BAN CHỦ NHIỆM ĐOÀN LUẬT SƯ TỈNH KHÁNH HÒA NHIỆM KỲ IX

Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư là cơ quan chấp hành của Đại  hội toàn thể luật sư và là cơ quan điều hành của Đoàn Luật sư giữa hai nhiệm kỳ Đại hội. Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Khánh Hòa gồm có: Chủ nhiệm và các Phó chủ nhiệm.

Nhiệm kỳ của Ban chủ nhiệm, thể thức bầu Ban chủ nhiệm, bầu Chủ nhiệm, tiêu chuẩn luật sư giam gia Ban Chủ  nhiệm, nhiệm vụ, quyền hạn nguyên tắc làm việc, việc miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban chủ nhiệm thực hiện theo quy định tại các Điều 20, Điều 21 Điều lệ Liên  đoàn Luật sư  Việt Nam.

Trong thời gian chờ Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa phê chuẩn kết quả Đại hội và thành viên Ban Chủ nhiệm, Ban Chủ nhiệm mới được bầu tại đại hội thực hiện chức năng nhiệm vụ của Ban Chủ nhiệm cũ .

Chủ nhiệm: Luật sư Đặng Văn Pháo

Sinh năm: 1957

Điện thoại: 0915236696

Địa chỉ: 108 Trịnh Phong, phường Tân Lập, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Phó chủ nhiệm: Ls.Nguyễn Đình Thơ

Sinh năm: 1963

Điện thoại: 0913.460.889

Địa chỉ: 119 Ngô Gia Tự,  phường Tân Tân Lập, TP Nha Trang,  tỉnh Khánh Hòa

Phó chủ nhiệm: Ls.Nguyễn Hồng Hà

Sinh năm: 1971

Điện thoại: 0913.491.862

Địa chỉ: 25B/A6 Hai Bà Trưng, phường Xương Huân, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Phó chủ nhiệm: Ls.Lục Thị Thụy

Sinh năm: 1961

Điện thoại: 0903.584.823

Địa chỉ: 747/2 Lê Hồng Phong, phường Phước Long,  TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Phó chủ nhiệm: Ls.Phan Bạch Mai

Sinh năm: 1958

Điện thoại: 0913.463.814

Địa chỉ: 15A Lê Quý Đôn, phường Phước Tiến, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa