Đoàn luật sư Khánh Hòa
  • Facebook
  • Intagram
  • Youtube
  • Twitter
  • Hotline

Hội đồng khen thưởng, kỷ luật

1.     Thực hiện theo quy định tại  Điều 22 Điều lệ Liên đoàn Luật sư Việt Nam

2.     Thành viên Ban chủ nhiệm không đồng thời là thành viên Hội đồng khen thưởng,kỷ luật.

3.     Trong thời gian chờ UBND tỉnh Khánh Hòa phê chuẩn  kết quả Đại hội và thành viên Hội đồng khen thưởng, kỷ luật, Hội đồng khen thưởng, kỷ luật mới được bầu tại Đại hội thực hiện chức năng nhiệm vụ của Hội đồng khen thưởng, kỷ luật  cũ .

Luật sư: Nguyễn Hữu Trường

Sinh năm: 1974

DĐ: 0983.914.573

Luật sư: Vũ Như Hảo

Sinh năm :1978

DĐ: 0914.086.292

Luật sư:  Lê Phương Toàn

Sinh năm:  1978

DĐ:  0989.446.303