Đoàn luật sư Khánh Hòa
  • Facebook
  • Intagram
  • Youtube
  • Twitter
  • Hotline

Quy chế giải quyết khiếu nại, tố cáo,xử lý kỷ luật

Quy  định về xử lý kỷ luật Luật sư.

Trước đây, việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý  kỷ luật luật sư  được  quy  định trong 02 văn bản:

1) Quy chế Giải quyết khiếu nại, tố cáo của Liên đoàn Luật sư Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 93/QĐ-HĐLSTQ ngày 24/5/2010 của Hội đồng Luật sư toàn quốc;

2) Quy định về Xử lý kỷ luật luật sư áp dụng cho các đoàn luật sư ban hành kèm theo Quyết định số 68/QĐ-BTV ngày 05/10/2012 của Ban thường vụ Liên đoàn Luật sư Việt Nam.

Kể  từ ngày  01/01/2020, việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý kỷ luật luật sư  được quy định tại Quyết định số: 203/QĐ-HĐLSTQ ngày 19/12/2019 của Hội đồng Luật sư  toàn quốc về ban hành Quy chế giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý kỷ luật . Quyết định này thay thế Quyết định số: 93/QĐ-HĐLSTQ ngày 24/5/2010 của Hội đồng Luật sư toàn quốc; thay thế Quyết định số 68/QĐ-BTV ngày 05/10/2012 của Ban thường vụ Liên đoàn Luật sư Việt Nam.

QUY-CHE-GIAI-QUYET-KHIEU-NAI-TO-CAO

TẢI VỀ