Đoàn luật sư Khánh Hòa
  • Facebook
  • Intagram
  • Youtube
  • Twitter
  • Hotline

QUY CHẾ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG THẺ LUẬT SƯ CỦA LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ VIỆT NAM

QUY CHẾ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG THẺ LUẬT SƯ CỦA LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ VIỆT NAM

(Ban hành kèm theo Quyết định số 40/QĐ-BTV ngày 04 tháng 02 năm 2016 của Ban Thường vụ Liên đoàn Luật sư Việt Nam)