Đoàn luật sư Khánh Hòa
  • Facebook
  • Intagram
  • Youtube
  • Twitter
  • Hotline

BÁO CÁO CỦA ĐOÀN LUẬT SƯ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VỀ VIỆC XÓA TÊN LUẬT SƯ NGÔ MINH THÀNH.

Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh có nhận được Công văn số 80/LSKH ngày 15/4 /2020 và số: 86/ĐLSKH ngày 17/4/2020 của Đoàn  Luật sư tỉnh Khánh Hòa, Đơn khiếu nại ngày 17/4/2020 của luât sư Ngô Minh Thành và Công văn số 101/LĐLSVN ngày 24/4/2020 của Liên đoàn Luật sư Việt Nam liên quan đến  việc  Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh xóa tên luật sư Ngô Minh Thành, vì  lý do không đóng phí thành viên. Sau khi kiểm tra hồ sơ, Ban Chủ  nhiệm Đoàn Luật sư Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh xin báo cáo như sau: