Đoàn luật sư Khánh Hòa
  • Facebook
  • Intagram
  • Youtube
  • Twitter
  • Hotline

CÔNG VĂN 47/ĐLS CỦA ĐOÀN LUẬT SƯ TP. HỒ CHÍ MINH V/V KHIẾU NẠI CỦA LUẬT SƯ NGÔ MINH THÀNH

Ngày 27/4/2020, Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh đã có văn bản số 39/ĐLS báo cáo về việc xoá tên luật sư Ngô Minh Thành, gửi Cục Bổ trợ tư pháp, Liên đoàn Luật sư Việt Nam và Đoàn Luật sư tỉnh Khánh Hoà..

Ngày 7/5/ 2020, Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh nhận được Công văn số 452/BTTP-LSTVPL  ngày 06/5/2020 của Cục Bổ trợ tư pháp , về việc khiếu nại của luật sư Ngô Minh Thành. Liên quan đến việc này, Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh xin có ý kiến như sau: