Đoàn luật sư Khánh Hòa
  • Facebook
  • Intagram
  • Youtube
  • Twitter
  • Hotline

Công văn đóng góp dự thảo thông tư

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật luật sư được Quốc hội khoá XIII, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 20 tháng 11 năm 2012 (sau đây gọi tắt là Luật luật sư năm 2012) và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2013. Luật luật sư năm 2012 giao cho Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định cụ thể việc tập sự hành nghề luật sư (khoản 4 Điều 14), Bộ Tư pháp hướng dẫn và giám sát việc tổ chức kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư (khoản 3 Điều 15). Bên cạnh đó, theo Luật luật sư năm 2012, thời gian đào tạo nghề luật sư nâng từ 6 tháng lên 12 tháng; thời gian tập sự hành nghề luật sư từ 18 tháng giảm xuống 12 tháng; Liên đoàn luật sư Việt Nam thực hiện việc tổ chức kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư (Điều 15, khoản 5 Điều 65) thay vì Bộ Tư pháp tổ chức như quy định của Luật luật sư năm 2006.