Đoàn luật sư Khánh Hòa
  • Facebook
  • Intagram
  • Youtube
  • Twitter
  • Hotline

CÔNG VĂN SỐ 01/HD-HĐLSTQ HƯỚNG DẪN CÁC ĐOÀN LUẬT SƯ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ

CÔNG VĂN SỐ 01/HD -HĐLSTQ NGÀY 06/3/2023 CỦA HỘI ĐỒNG LUẬT SƯ TOÀN QUỐC HƯỚNGDẪN CÁC ĐOÀN LUẬT SƯ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ.