Đoàn luật sư Khánh Hòa
  • Facebook
  • Intagram
  • Youtube
  • Twitter
  • Hotline

CÔNG VĂN SỐ 124/ LĐLSVN V/V GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI QUYẾT ĐỊNH THU HỒI THẺ LUẬT SƯ, CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ

Liên đoàn Luật sư Việt Nam nhận được Đơn đề ngày 17/4/2020 của ông Ngô Minh Thành (  luật sư thuộc Đoàn Luật sư tỉnh Khánh Hòa ) khiếu nại Quyết định 53/QĐ – BTV ngày 8/4/2019 của Ban Thường vụ Liên đoàn Luật sư Việt Nam về việc thu hồi thẻ luật sư, đồng thời Liên đoàn Luật sư Việt Nam nhận được Quyết định số 705/QĐ-BTP ngày 29/3/2019 của Bộ Trưởng Bộ Tư pháp về việc thu hồi Chứng chỉ hành nghề luật sư đối với Luật sư Ngô Minh Thành. Sau khi nghiên cứu báo cáo của Đoàn Luật sư  tỉnh Khánh Hòa, báo cáo của Đoàn Luật sư thành phố Hồ Chí Minh, Liên đoàn Luật sư Việt Nam nhận thấy để bảo đảm quyền hành nghề hợp pháp của luật sư Ngô Minh Thành theo quy định pháp luật. Ngày 7/5/2020, Liên đoàn Luật sư Việt Nam có Công văn số 124/LĐLSVN đề nghị Cục Bổ trợ tư pháp – Bộ Tư pháp quan tâm giải quyết sớm vụ việc.