Đoàn luật sư Khánh Hòa
  • Facebook
  • Intagram
  • Youtube
  • Twitter
  • Hotline

Công văn số 168 /ĐLSKH của Ban chủ nhiệm v/v thực hiện Nghị định;Thông tư liên quan đến hoạt động nghề Luật sư.

Công văn số: 168/ĐLSKH ngày 21/10/2021 V/v thực hiện Nghị định số 82/2020/NĐ; Thông tư số 05/2021/TT-BTP liên quan đến hoạt động nghề Luật sư.

Trong thời gian qua, Chính phủ, Bộ Tư pháp đã ban hành 02 văn bản liên quan đến lĩnh vực hoạt động luật sư, gồm:

1)Nghị định số 82/2020/NĐ- CP ngày 15/7/2020 của Chính phủ  định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp; hành chính tư pháp; hôn nhân và gia đình; thi hành án dân sự; phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã. Tại Chương II, Nghị định này có nhiều quy định mới về hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức phạt và biện pháp khắc phục hậu quả trong hoạt động luật sư. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/9/2020;

2)Thông tư số 05/2021/TT-BTP ngày 24/6/2021 của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư, Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 /8/2021. Theo đó, Thông tư số 17/2011/TT-BTP ngày 14 /1/2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn một số quy định của Luật Luật sư,Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Luật sư, Nghị định hướng dẫn thi hành các quy định của Luật Luật sư về tổ chức xã hội – nghề nghiệp của luật sư và Thông tư số 02/2015/TT-BTP ngày 16 /01/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định một số mẫu giấy tờ về luật sư và hành nghề luật sư hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực.