Đoàn luật sư Khánh Hòa
  • Facebook
  • Intagram
  • Youtube
  • Twitter
  • Hotline

CÔNG VĂN SỐ 20/ĐLSKH V/V PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ

Công văn số 20/ĐLSKH của Ban Chủ nhiệm V/v “ xử lý việc treo biển hiệu“ Văn phòng Luật sư  ACC“ mà không phải là tổ chức hành nghề luật sư tại 138 Thống Nhất, tp. Nha Trang, Khánh Hòa.”

Trong thời gian qua, Đoàn Luật sư tỉnh Khánh Hòa nhận được phản ánh của các luật sư,  tại địa chỉ số 138 đường Thống Nhất, phường Vạn Thắng, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa  tồn tại một văn phòng treo biển hiệu “ Văn phòng Luật sư ACC”, có bảng quảng cáo thực hiện các dịch vụ luật sư,nhưng Văn phòng Luật sư  ACC này là bất hợp pháp vì không đăng ký hoạt động theo quy định của Luật Luật sư.. vv.

Qua kiểm tra danh sách tổ chức hành nghề luật sư tại tỉnh Khánh Hòa, Đoàn Luật sư tỉnh Khánh Hòa nhận thấy “ Văn phòng Luật sư ACC “ không có đăng ký hoạt động tại Sở Tư pháp tỉnh Khánh Hòa theo đúng quy định của Luật Luật sư. Do đó, việc treo biển hiệu “ Văn phòng Luật sư ACC” và bảng quảng cáo dịch vụ luật sư tại địa chỉ 138 đường Thống Nhất, phường Vạn Thắng, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa là hoạt động tư vấn pháp luật, cung cấp dịch vụ pháp lý, hoạt động với danh nghĩa tổ chức hành nghề luật sư hoặc treo biển hiệu là tổ chức hành nghề luật sư mà không phải là tổ chức hành nghề luật sư là vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, vi phạm Luật Luật sư. Vì vậy,ngày 27/02/2023,Đoàn Luật sư đã có văn bản số 20/ĐLSKH,đề nghị Sở Tư pháp và các cơ quan chức năng nhanh chóng tiến hành xác minh, xử lý  vụ  việc vi phạm pháp luật trong hoạt động bổ trợ tư pháp .