Đoàn luật sư Khánh Hòa
  • Facebook
  • Intagram
  • Youtube
  • Twitter
  • Hotline

Công văn số 34 /ĐLSKH v/v thông tin liên quan đến việc treo biển hiệu“Văn phòng Luật sư ACC“ tại 138 Thống Nhất, tp. Nha Trang”

Ngày  06/03/2023, Đoàn Luật sư tỉnh Khánh Hòa  có công văn số 34/ĐLSKH  gửi Giám đốc  Sở Tư pháp tỉnh Khánh Hòa   v/v  thông tin liên quan đến việc treo biển hiệu“ Văn phòng Luật sư  ACC“ tại 138 Thống Nhất, tp. Nha Trang”