Đoàn luật sư Khánh Hòa
  • Facebook
  • Intagram
  • Youtube
  • Twitter
  • Hotline

CÔNG VĂN SỐ 3787 /CV- TU NGÀY 8/7/2020 CỦA TỈNH ỦY KHÁNH HÒA VỀ HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN “ CÔNG TÁC DÂN VẬN TRONG HOẠT ĐỘNG HÒA GIẢI”

Công văn số: 3787/CV- TU ngày 08/07/2020 của Tỉnh ủy Khánh Hòa về Hội nghị trực tuyến“ CÔNG TÁC DÂN VẬN TRONG HOẠT ĐỘNG HÒA GIẢI” tại điểm cầu Khánh Hòa.