Đoàn luật sư Khánh Hòa
  • Facebook
  • Intagram
  • Youtube
  • Twitter
  • Hotline

CÔNG VĂN SỐ 452/BTP CỦA BỘ TƯ PHÁP V/V KHIẾU NẠI CỦA LUẬT SƯ NGÔ MINH THÀNH

Căn cứ quy định của Luật Luật sư, Cục Bổ trợ  tư pháp có công văn số 452/BTP-LSTVPL  đề nghị Đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh có báo cáo giải trình cụ thể về tư cách luật sư thành viên, việc xem xét kỷ luật xóa  tên luật sư đối với ông  Ngô Minh Thành và  đề xuất giải pháp xử lý để đảm bảo quyền hành nghề hợp pháp của luật sư.  Văn bản báo cáo gửi về Cục Bổ trợ tư pháp,Bộ Tư pháp, số 58 -60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội trước ngày 18/5/2020.