Đoàn luật sư Khánh Hòa
  • Facebook
  • Intagram
  • Youtube
  • Twitter
  • Hotline

Góp ý Dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 19/2013/TT-BTP

Thực hiện Công văn số 850/BTP-BTTP ngày12/3/2020 của Bộ Tư pháp về việc góp ý dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 19/2018/TT-BTP ngày 28/11/2013 hướng dẫn tập sự hành nghề luật sư, Đoàn Luật sư Khánh Hòa có ý kiến như sau: