Đoàn luật sư Khánh Hòa
  • Facebook
  • Intagram
  • Youtube
  • Twitter
  • Hotline

QUYẾT ĐỊNH HỦY BỎ MỘT PHẦN QUYẾT ĐỊNH XÓA TÊN KHỎI DANH SÁCH LUẬT SƯ CỦA ĐOÀN LUẬT SƯ TP. HỒ CHÍ MINH

          Ngày 7/5/2020, Ban chủ nhiệm  Đoàn LS TP Hồ Chí Minh ban hành quyết định số 02/QĐ- ĐLS hủy bỏ một phần nội dung quyết định số 10/QĐKL-ĐLS ngày 16/6/2016  v/v xóa tên khỏi danh sách luật sư của ĐLS thành phố Hồ Chí Minh vì lý do không đóng phí thành viên liên tục nhiều năm đối với ls Ngô Minh Thành…