Đoàn luật sư Khánh Hòa
  • Facebook
  • Intagram
  • Youtube
  • Twitter
  • Hotline

Tăng cường phối hợp quản lý nhà nước về hoạt động luật sư

Tăng cường phối hợp quản lý  nhà nước về hoạt động luật sư

Ngày 16  tháng 5 năm 2023, UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành công văn 4692/UBND- NC chỉ đạo Sở Tư pháp, Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Công an tỉnh; Đoàn Luật sư tỉnh về việc tăng cường phối hợp quản lý nhà nước về hoạt động luật sư.

Thời gian gần đây, tình hình hoạt động hành nghề luật sư tại một số địa phương nổi lên một số hiện tượng, như: tổ chức hành nghề luật  sư hợp tác với các tổ chức tín dụng để xử lý nợ xấu bằng các hành vi đòi nợ theo kiểu “xã hội đen”, hoặc “núp bóng” tổ chức hành nghề luật sư thay mặt và đại diện tổ chức tín dụng tiếp xúc với khách hàng vay vốn tổ chức tín dụng để yêu cầu các khách hàng này thực hiện nghĩa vụ thanh toán bằng các hình thức vi phạm pháp luật (đe dọa, khủng bố); luật sư có hành vi môi giới hối lộ, phát tán trên mạng xã hội những hình ảnh, bài viết chưa được kiểm chứng liên quan đến bí mật cá nhân hoặc bí mật của tổ chức có dấu hiệu phạm tội hình sự.  Bên cạnh đó, có tình trạng cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp không phải là luật sư,tổ chức hành nghề luật sư nhưng vẫn treo biển hiệu gây nhầm lẫn là luật sư, tổ chức hành nghề luật sư, làm ảnh hưởng đến tình hình trật tự tại địa phương và hình ảnh, uy tín của nghề luật sư…

Để kịp thời chấn chỉnh các hành vi vi phạm và tăng cường phối hợp quản lý về hoạt động hành nghề của luật sư  và tổ chức hành nghề luật sư, ngày 13/4/2023,Bộ Tư pháp có Văn bản số 1407/BTP-BTTP đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực việc tăng cường phối hợp quản lý hoạt động luật sư. 

Thực hiện văn bản của Bộ Tư pháp,  UBND tỉnh Khánh Hòa có ý kiến chỉ đạo các sở, cơ quan, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Công an tỉnh và Đoàn Luật sư tỉnh với những nội dung cụ thể như sau:

Thứ nhất,Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị có liên quan tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra định kỳ, đột xuất để phát hiện kịp thời và xử lý vi phạm trong hoạt động hành nghề luật sư, trong đó lưu ý các hoạt động “núp bóng”,“lợi dụng”hoạt động hành nghề luật sư để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật, xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét,  xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Thứ hai, Công an tỉnh phối hợp chặt chẽ với Sở Tư pháp, Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan tiến hành tố tụng nắm thông tin, tình hình hoạt động của luật sư, kịp thời chia sẻ thông tin có liên quan, trong đó lưu ý việc ứng xử, phát ngôn của luật sư trên mạng xã hội, trong quá trình tham gia tố tụng.

      Thứ ba, Sở Thông tin và Truyền thông căn cứ chức năng, nhiệm vụ, phạm vi thẩm quyền quản lý có trách nhiệm phối hợp với Sở Tư pháp,Công an tỉnh và các đơn vị có liên quan trong việc triển khai thực hiện Văn bản số 1407/BTP- BTTP ngày 13/4/2023 của Bộ Tư pháp và chỉ đạo của UBND tỉnh, theo đúng quy định.

      Thứ tư,Sở Tư pháp, Sở Kế hoạch và Đầu tư, các sở, ngành có liên quan,Đoàn Luật sư tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện Kết luận của Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình nếu tại Thông báo số 359/TB- VPCP ngày 09/10/2019 của Văn phòng Chính phủ về tháo gỡ vướng mắc liên quan đến đăng ký ngành nghề dịch vụ pháp lý, Công văn số 3575/BTP-BTTP ngày 25/9/2020 của Bộ Tư pháp về việc đăng ký hoạt động tư vấn pháp luật, dịch vụ pháp lý, thường xuyên rà soát, kịp thời phát hiện để xử lý các doanh nghiệp đã đăng ký hoặc cá nhân, tổ chức doanh nghiệp không thực hiện việc đăng ký mà có hoạt động không phù hợp với quy định của Luật Luật sư và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Luật sư.

      Thứ năm, Đoàn Luật sư tỉnh nghiêm túc thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Điều 61 Luật Luật sư, trong đó lưu ý giám sát các luật sư thành viên, luật sư hành nghề trong tổ chức hành nghề luật sư và chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư tại địa phương tuân thủ pháp luật, tuân theo Điều lệ Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Bộ Quy tắt đạo đức và ứng xử nghề nghiệp Luật sư Việt Nam, kịp thời xử lý theo thẩm quyền hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý các hành vi của luật sư vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.