Đoàn luật sư Khánh Hòa
  • Facebook
  • Intagram
  • Youtube
  • Twitter
  • Hotline

Thông báo kết quả thực hiện việc hưởng ứng “Lời kêu gọi của Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam v/v đóng góp ủng hộ phòng chống dịch Covid-19 ”

Thông báo kết quả thực hiện thông báo số 29/LĐLS hưởng ứng “Lời kêu gọi của Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam v/v đóng góp ủng hộ phòng chống dịch Covid-19”.