Đoàn luật sư Khánh Hòa
  • Facebook
  • Intagram
  • Youtube
  • Twitter
  • Hotline

Bộ Tư pháp thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19

(LSO) – Ngày 31/3 Bộ Tư pháp đã có văn bản yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ triển khai ngay các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19.

Thực hiện Lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, chủ trương của Ban Bí thư, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, gần đây nhất là Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19, ngày 31/3 Bộ Tư pháp có văn bản yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ triển khai ngay các công việc: Tổ chức cho công chức, viên chức và người lao động sử dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà trong 15 ngày kể từ ngày 01/4/2020. Chỉ những trường hợp thật sự cần thiết như trực cơ quan, xử lý tài liệu mật và các nhiệm vụ cần thiết khác theo yêu cầu của Lãnh đạo Bộ thì mới đến làm việc tại trụ sở. Trong đó, các đơn vị bố trí không quá một phần ba, Văn phòng Bộ không quá một phần hai số công chức, viên chức, người lao động làm việc tại trụ sở cơ quan.

Bố trí bộ phận thường trực tại cơ quan, đơn vị; phân công, theo dõi, giám sát việc thực hiện công việc của công chức, viên chức và người lao động bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ được giao, nhất là các công việc có thời hạn, thời hiệu theo quy định của pháp luật. Lãnh đạo các đơn vị thường xuyên ứng trực để kịp thời giải quyết các công việc.

Tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo chỉ đạo của Bộ tại các văn bản trước đây (Công văn số 795/BTP-VP ngày 09/3/2020 của Bộ Tư pháp; Công văn số 1113/BTP-BCĐ ngày 27/3/2020, Công văn số 1144/BTP-BCĐ ngày 30/3/2020 của Ban Chỉ đạo…); chịu trách nhiệm về việc cán bộ, nhân viên lây nhiễm dịch bệnh do không chấp hành nghiêm quy định phòng, chống dịch tại công sở.

Công chức, viên chức và người lao động xác định rõ làm việc tại nhà trong khoảng thời gian này là thực hiện nhiệm vụ, công vụ, phải đảm bảo chất lượng, tiến độ công việc như làm việc tại trụ sở cơ quan; đồng thời phải tuân thủ nghiêm các yêu cầu về cách ly xã hội theo tinh thần Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ và các biện pháp phòng chống dịch của cơ quan y tế.

Công chức, viên chức, người lao động là bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai; người đến thăm, chăm sóc bệnh nhân và tiếp xúc với những người có liên quan đến việc khám, chữa bệnh, làm việc tại Bệnh viện Bạch Mai kể từ ngày 12/3/2020 phải chủ động tự cách ly, theo dõi sức khỏe và thực hiện xét nghiệm Covid-19.

Cục Công nghệ thông tin bảo đảm phương tiện kỹ thuật và hạ tầng công nghệ đáp ứng yêu cầu triển khai công việc trên môi trường mạng; hướng dẫn công chức, viên chức, người lao động sử dụng hệ thống kỹ thuật và hạ tầng công nghệ hiện có, cài đặt các phần mềm, ứng dụng phục vụ giải quyết công việc; chủ trì, phối hợp với Văn phòng triển khai các giải pháp và các điều kiện để bảo đảm việc tổ chức các cuộc họp trực tuyến khi cần thiết.

Tổng cục Thi hành án dân sự hướng dẫn việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg và yêu cầu của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của Bộ Tư pháp trong Hệ thống Thi hành án dân sự.

Văn phòng Bộ triển khai quyết liệt hơn các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, nhất là đối với việc kiểm soát người lao động của các đơn vị cung cấp dịch vụ cho cơ quan Bộ; theo dõi, tổng hợp tình hình triển khai thực hiện của các đơn vị, kịp thời báo cáo Lãnh đạo Bộ để chỉ đạo xử lý các vấn đề phát sinh.