Đoàn luật sư Khánh Hòa
  • Facebook
  • Intagram
  • Youtube
  • Twitter
  • Hotline

Bộ Tư pháp công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực luật sư

Quyết định số 1565/QĐ-BTP ngày 13/7/2020 công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực luật sư thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp.

qđ 1565

Tải về