Đoàn luật sư Khánh Hòa
  • Facebook
  • Intagram
  • Youtube
  • Twitter
  • Hotline

CÔNG VĂN SỐ 9080/UBND-KGVX NGÀY 16/9/2021 CỦA UBND TỈNH KHÁNH HÒA V/V ĐỀ NGHỊ CỦA ĐOÀN LUẬT SƯ

CÔNG VĂN SỐ 9080/UBND-KGVX NGÀY 16/9/2021 CỦA UBND TỈNH KHÁNH HÒA V/V ĐỀ NGHỊ CỦA ĐOÀN LUẬT SƯ  KHÁNH HÒA