Đoàn luật sư Khánh Hòa
  • Facebook
  • Intagram
  • Youtube
  • Twitter
  • Hotline

CV Số 95 /LSKH đề nghị báo cáo,tổng hợp thông tin sơ kết 5 năm thi hành BLTTHS 2015

V/V BÁO CÁO, TỔNG HỢP THÔNG TIN SƠ KẾT 5 NĂM THI HÀNH BỘ LUẬT TTHS 2015.

Thực hiện Công văn số 220/LĐLSVN ngày 21/6/2023 của Liên đoàn Luật sư Việt Nam v/v đề nghị báo cáo, tổng hợp thông tin sơ kết 5 năm thi hành Bộ luật TTHS 2015, Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư  trân trọng đề nghị các VPLS, Công ty luật và toàn thể luật sư thành viên nghiên cứu, có ý kiến về thực tiễn thi hành BLTTHS ,nêu những bất cập, tồn tại, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị hoàn thiện quy định của BLTTHS. Theo đó, cần tập trung vào nội dung quy định tại Phần thứ nhất –Những quy định chung( từ Chương I đến Chương VIII của BLTTHS), các nội dung liên quan đến bào chữa, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người tham gia tố tụng và quyền giám sát.  Ý kiến của các Tổ chức hành nghề luật sư và luật sư thành viên đề nghị gửi về Văn phòng Đoàn Luật sư tỉnh Khánh Hòa trước ngày 20/8/2023, địa chỉ Email: doanluatsukh@gmail.com để Ban Chủ nhiệm chuẩn bị tổ chức Hội nghị và tổng hợp báo cáo về Liên đoàn Luật sư Việt Nam đúng thời hạn.