Đoàn luật sư Khánh Hòa
  • Facebook
  • Intagram
  • Youtube
  • Twitter
  • Hotline

HƯỚNG DẪN GIỚI THIỆU NHÂN SỰ ĐẠI HỘI ĐOÀN LUẬT SƯ TỈNH KHÁNH HÒA NHIỆM KỲ X ( 2023-2028)

HƯỚNG DẪN SỐ 139/HD-ĐLS NGÀY 08/09/2023 CỦA ĐOÀN LUẬT SƯ TỈNH KHÁNH HÒA V/V GIỚI THIỆU NHÂN SỰ ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ X (2023-2028)