Đoàn luật sư Khánh Hòa
  • Facebook
  • Intagram
  • Youtube
  • Twitter
  • Hotline

Kế hoạch tổ chức lớp bồi dưỡng kỹ năng chuyên sâu cho đội ngũ luật sư trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2021

Công văn số 1469/KH-STP ngày 08/11/2021 của Sở Tư pháp về Kế hoạch tổ chức lớp bồi dưỡng kỹ năng chuyên sâu cho đội ngũ luật sư trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2021.