Đoàn luật sư Khánh Hòa
  • Facebook
  • Intagram
  • Youtube
  • Twitter
  • Hotline

QUYẾT ĐỊNH CỦA BAN THƯỜNG VỤ LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ VIỆT NAM GIỮ NGUYÊN GIÁ TRỊ PHÁP LÝ THẺ LUẬT SƯ ĐÃ CẤP CHO ÔNG NGÔ MINH THÀNH

Ngày 10/6/2020, Ban Thường vụ Liên đoàn Luật sư Việt Nam đã ban hành Quyết định số 72/QĐ- BTV về việc thu hồi Quyết định số 53/QĐ-BTV ngày 08/4/2019 của Ban Thường vụ Liên đoàn Luật sư Việt Nam.

Căn cứ  Quyết định số 1353/QĐ- BTP ngày 5/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc sửa đổi  nội dung quyết định số 705/QĐ-TP ngày 29/3/2019 của Bộ  trưởng Bộ Tư pháp và Chứng chỉ hành nghề luật sư số 5978/TP/LS- CCHNLS cấp ngày 25/9/2009 cho ông Ngô Minh Thành giữ nguyên giá trị;

Ban Thường vụ Liên đoàn Luật sư  Việt Nam đã quyết định thu hồi Quyết định số 53/QĐ-BTV ngày 08/4/2019 của Ban Thường vụ Liên đoàn Luật sư Việt Nam về việc Thu thẻ luật sư số 3879/LS do Liên đoàn Luật sư Việt Nam cấp ngày 01/08/2010  cho ông Ngô Minh Thành, thành viên Đoàn Luật sư tỉnh Khánh Hòa.Theo đó, Thẻ luật sư số 3879/LS do Liên đoàn Luật sư Việt Nam cấp ngày 01/08/2010 cho ông Ngô Minh Thành giữ nguyên giá trị pháp lý.

QD-72 (1)

Tải về