Đoàn luật sư Khánh Hòa
  • Facebook
  • Intagram
  • Youtube
  • Twitter
  • Hotline

QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP GIỮ NGUYÊN GIÁ TRỊ CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ ĐÃ CẤP CHO ÔNG NGÔ MINH THÀNH

Ngày 05/6/2020, Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quyết định số 1353/QĐBTP về việc sửa đổi nội dung quyết định số 705/QĐ-TP ngày 29/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc thu hồi Chứng chỉ hành nghề luật sư.

Căn cứ đề nghị của Đoàn Luật sư thành phố Hồ Chí Minh tại Công văn số 47/ĐLS ngày 7/5/2020 về việc đề nghị hủy bỏ việc thu hồi Chứng chỉ hành nghề luật sư của ông Ngô Minh Thành và Quyết định số 02/ĐLS ngày 07/5/2020 của Ban chủ nhiệm Đoàn Luật sư thành phố Hồ Chí Minh.

       

Theo đó, Chứng chỉ hành nghề luật sư số: 5978/TP/LS- CCHNLS cấp ngày 25/9/2009 cho ông Ngô Minh Thành giữ nguyên giá trị.