Đoàn luật sư Khánh Hòa
  • Facebook
  • Intagram
  • Youtube
  • Twitter
  • Hotline

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THU HỒI GIẤY ĐKHĐ CHI NHÁNH TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ .

Quyết định số  36 /QĐ-ST  ngày 21 tháng 02 năm 2023 của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Khánh Hòa Về việc thu hồi Thu hồi Giấy đăng ký hoạt động số 37.08.0069/TP/ĐKHĐ ngày 09/08/2018 do Sở Tư pháp Khánh Hòa cấp cho Công ty Luật TNHH Hoàng Giao và cộng sự – Chi nhánh Nha Trang, có địa chỉ tại: 6/57 Hương Lộ Ngọc Hiệp, phường Ngọc Hiệp, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Trưởng chi nhánh: luật sư Hoàng Ngọc Giao; thẻ luật sư số: 1063/LS cấp ngày 01/08/2010, là thành viên của Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội. Lý do: Công ty Luật TNHH Hoàng Giao và cộng sự – Chi nhánh Nha Trang quyết định chấm dứt hoạt động quy định tại điểm a khoản 1 Điều 48 Luật Luật sư.