Đoàn luật sư Khánh Hòa
  • Facebook
  • Intagram
  • Youtube
  • Twitter
  • Hotline

Thông báo hướng dẫn chủ trương giải quyết đối với các trường hợp cần xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai trong thời gian chưa có bảng giá đất định kỳ 5 năm giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Công văn số: 1254/STNMT- CCQLĐĐ-GĐBTTĐC v/v thông báo hướng dẫn giải quyết các trường hợp cần xác định nghĩa vụ tài chính  về đất đai trong thời gian chưa có bảng giá đất định kỳ 5 năm 2020 – 2024.

CV1254.signed

tải về