Đoàn luật sư Khánh Hòa
  • Facebook
  • Intagram
  • Youtube
  • Twitter
  • Hotline

Thông tư số 04/2021/TT-TTCP về Quy định quy trình tiếp công dân

Thông tư số 04/2021/TT-TTCP về Quy định quy trình tiếp công dân

Ngày 01/10/2021, Thanh tra Chính phủ ban hành Thông tư số 04/2021/TT-TTCP về Quy định quy trình tiếp công dân

 Thông tư gồm có 04 chương và 12 điều Quy định quy trình tiếp công dân.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 11 năm 2021.

Thông tư số 06/2014/TT-TTCP ngày 31 tháng 10 năm 2014 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình tiếp công dân hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực pháp luật.

TT04 quy trình tiếp công dân

Tải về