Đoàn luật sư Khánh Hòa
  • Facebook
  • Intagram
  • Youtube
  • Twitter
  • Hotline

V/v yêu cầu báo cáo tình hình hoạt động của tổ chức hành nghề Luật sư

CV Số: 184/CV-ĐLS ngày 27/10/2021 của Ban chủ nhiệm Đoàn luật sư tỉnh Khánh Hòa “V/v yêu cầu báo cáo tình hình hoạt động của tổ chức hành nghề Luật sư”.

Đề nghị các Tổ chức hành nghề Luật sư  gửi  báo cáo về Văn phòng Đoàn Luật sư tỉnh Khánh Hòa trước ngày 10/11/2021.