Đoàn luật sư Khánh Hòa
  • Facebook
  • Intagram
  • Youtube
  • Twitter
  • Hotline

Về việc tuyên truyền phổ biến và đề xuất những nội dung cần hướng dẫn thực hiện Điều lệ Liên đoàn Luật sư Việt Nam

Về việc tuyên truyền phổ biến và đề xuất  những nội dung cần hướng dẫn thực hiện Điều lệ Liên đoàn Luật sư Việt Nam nhiệm kỳ III.

Ngày 06  tháng 9 năm 2022, Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam có  Văn bản số 250 /LĐLSVN đề nghị Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương  chủ động tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện và  đề xuất những nội dung cần hướng dẫn thực hiện Điều lệ Liên đoàn.

Thực hiện Công văn số 250/LĐLSVN ngày 06/9/2022 của Liên đoàn Luật sư Việt Nam nêu trên, Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Khánh Hòa  đề nghị các Tổ chức hành nghề luật sư và Luật sư thành viên thực hiện nội dung sau:Triển khai thực hiện Điều lệ Liên đoàn Luật sư Việt Nam nhiệm kỳ III đã được phê duyệt theo Quyết định số 856/QĐ-TTg ngày 19/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ. Trong quá trình phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện Điều lệ, nếu phát hiện những nội dung quy định cần đề xuất hướng dẫn cụ thể, đề nghị các Tổ chức hành nghề,các Luật sư thành viên  có  ý kiến bằng văn bản để Ban Chủ nhiệm tổng hợp và gửi đề xuất  Liên đoàn Luật sư Việt Nam hướng dẫn thực hiện .Đề nghị các Tổ chức hành nghề luật sư  và Luật sư thành viên nghiên cứu, triển khai thực hiện và gửi ý kiến đề xuất (nếu có ) về Văn phòng Đoàn  luật sư Khánh Hòa qua email: doanluatsukh@gmail.com, thời hạn trước ngày 22/9/2022 để  Đoàn tổng hợp báo cáo Liên đoàn Luật sư Việt Nam đúng thời hạn.