Đoàn luật sư Khánh Hòa
  • Facebook
  • Intagram
  • Youtube
  • Twitter
  • Hotline

Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Ngày 27/3/2020, ông Nguyễn Tấn Tuân- Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đã ký Quyết định số 07/2020/QĐ- UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Quy chế này quy định về nguyên tắc, trách nhiệm phối hợp giữa Sở Xây dựng, UBND các cấp, đơn vị có liên quan trong việc quản lý, kiểm tra, xử lý các vi phạm về trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Theo đó, hành vi vi phạm trật tự xây dựng quy định tại quy chế này là các hành vi vi phạm được quy định tại Điều 15 và Điều 30 Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 của Chính phủ.

Việc xử lý vi phạm quy định về khởi công xây dựng công trình liên quan đến công tác quản lý trật tự xây dựng được thực hiện theo Khoản 1 Điều 14 Nghị định số 139/2017/NĐ-CP của Chính phủ.

Quyết định này có hiệu lực thì hành  sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 21/2011/QĐ-UBND ngày 05/9/2011 của UBND tỉnh về việc Phân cấp, phối hợp quản lý và xử lý vi phạm hành chính về trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

07_2020_QD_UBND

TẢI VỀ