Đoàn luật sư Khánh Hòa
  • Facebook
  • Intagram
  • Youtube
  • Twitter
  • Hotline

Thông tư Quy tắc nghề nghiệp Trợ giúp pháp lý

Ngày 28/4/2020, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư số 03/2020/TT-BTP ban hành Quy tắc nghề nghiệp trợ giúp pháp lý. Thông tư gồm 4 Điều. Quy tắc nghề nghiệp được ban hành kèm theo Thông tư gồm 8 Điều 8 quy tắc quy định các chuẩn mực ứng xử cụ thể của người thực hiện trợ giúp pháp lý.

Thông tư  03/2020/TT-BTP quy định các quy tắc ứng xử chuẩn mực thật sự cần thiết đối với người thực hiện trợ giúp pháp lý trong suốt quá trình thực hiện trợ giúp pháp lý, từ khi tiếp nhận đến khi kết thúc vụ việc nhằm bảo đảm chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý, khắc phục bất cập được phát hiện từ thực tiễn áp dụng, có tính khả thi .

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/6/2020.

TT 03

Tải về