Đoàn luật sư Khánh Hòa
  • Facebook
  • Intagram
  • Youtube
  • Twitter
  • Hotline

Quy chế số: 4617/QCPH/BTP-LĐLSVN v/v Phối hợp giữa Bộ Tư pháp và Liên đoàn luật sư Việt Nam về hoạt động trợ giúp pháp lý của luật sư.

Để tăng cường công tác phối hợp trong hoạt động trợ giúp pháp lý của  luật sư, Bộ Tư pháp và Liên đoàn luật sư Việt Nam, ngày  28   tháng 12 năm 2016, Bộ Tư pháp và Liên đoàn luật sư Việt Nam đã ban hành Quy chế số 4617/QCPH/BTP v/v phối hợp về hoạt động trợ giúp pháp lý của luật sư .

Quy chế này quy định nguyên tắc, phương thức và nội dung phối hợp giữa Bộ Tư pháp và Liên đoàn luật sư Việt Nam trong việc quản lý luật sư thực hiện trợ giúp pháp lý.

Quy che 4617_QCPH_BTP_LĐLSVN

Tải về