Đoàn luật sư Khánh Hòa
  • Facebook
  • Intagram
  • Youtube
  • Twitter
  • Hotline

Công văn số 1034/BTP-TCTHADS của Bộ Tư pháp

Bộ Tư pháp yêu cầu thực hiện có hiệu quả các quy định của pháp luật tố tụng hành chính, thi hành án hành chính.

Ngày 23/3/2023, Bộ Tư pháp đã ban hành Công văn số 1034/BTP-TCTHADS  đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân (UBND)  các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục quan tâm, phối hợp, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các quy định của pháp luật tố tụng hành chính, thi hành án hành chính  trên địa bàn và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Trước đó, Văn phòng Chính phủ  có  Công văn số 1234/VPCP-V.I 28/2/2023 thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về việc chỉ đạo công tác chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và thi hành án hành chính. Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Tư pháp thực hiện có hiệu quả chức năng tham mưu cho Chính phủ trong công tác chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và thi hành án hành chính; tăng cường kiểm tra công tác chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và thi hành án hành chính, kiến nghị xử lý trách nhiệm các tổ chức, cá nhân có vi phạm; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các bộ, ngành, địa phương trong công tác chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và thi hành án hành chính; việc xử lý trách nhiệm các tổ chức, cá nhân theo kiến nghị  tại mục 2 Phần IV Báo cáo số 36/BC-BTP ngày 07/02/2023 của Bộ Tư pháp; tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao nêu trên,  Bộ Tư pháp đề nghị các bộ, ngành và địa phương tập trung quan tâm, chỉ đạo, với những nội dung cụ thể .

Thứ nhất, Tiếp tục quán triệt, thực hiện, chỉ đạo thực hiện các giải pháp để nâng cao hiệu quả việc chấp hành pháp luật tố tụng hành chính; chỉ đạo rà soát và tổ chức thi hành dứt điểm các bản án, quyết định của Tòa án về vụ án hành chính đã có hiệu lực thi hành trên địa bàn trong năm 2023; chỉ đạo kiểm tra xem xét và xử lý trách nhiệm đối với các tổ chức cá nhân có hành vi chậm thi hành án, không chấp hành ,chấp hành không đúng hoặc không đầy đủ nội dung bản án, quyết định của Tòa án theo quy định của Luật Tố tụng hành chính năm 2015, Nghị định 71/2016/NĐ- CP và Chỉ thị số 26/CT- TTg ngày 15/11/2019 của Thủ tướng Chính  phủ về tăng cường chấp hành pháp luật tố tụng hành chính.

Thứ hai, đề nghị  UBND, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố Hà Hội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Bắc Kạn , Bà Rịa-Vũng Tàu, Bình Dương, Cà Mau, Đắk Lắk  Kiên Giang, Khánh Hòa, Phú Yên ,Quảng Trị, Thanh Hóa, Tiền Giang  có giải pháp tổ chức thi hành dứt điểm 56 bản án thuộc trách nhiệm thi hành của UBND, Chủ tịch UBND cấp tỉnh có hiệu lực thi hành từ năm 2021 trở về trước nhưng đến nay chưa thi hành xong; chỉ đạo làm rõ nguyên nhân, xem xét và xử lý trách nhiệm theo quy định đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan trong các vụ việc trên theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ  tại Văn bản 1234/VPCP-V.I  ngày 28/2/2023 của  Văn phòng Chính phủ. Kết quả thực hiện  đề nghị gửi về Bộ Tư pháp trước ngày 30/9/2023 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Thứ ba, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 6996/VPCP-V.I ngày 17/10/2022 của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về  việc  thực hiện kiến nghị sau giám sát của Ủy ban Tư pháp Quốc hội và Văn bản số 1234/ VPCP-V.I  ngày 28/2/2023 của Văn phòng Chính phủ, trong năm 2023, Bộ Tư pháp  sẽ  phối hợp với các bộ, ngành có liên quan thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành  hoặc tổ chức làm việc về tình hình chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và thi hành án hành chính tại các địa phương có số lượng lớn các vụ án hành chính và các bản án, quyết định của Tòa  án về vụ án hành chính chưa thi hành xong .