Đoàn luật sư Khánh Hòa
  • Facebook
  • Intagram
  • Youtube
  • Twitter
  • Hotline

Công văn số 144/TANDTC-PC ngày 4/7/2017 của TAND tối cao hướng dẫn thi hành Nghị quyết 03/2017/NQ-HĐTP của Hội đồng Thẩm phán TAND tối cao về việc công khai bản án, quyết định trên Cổng thông tin điện tử của Tòa án

Công văn số 144/TANDTC-PC ngày 4/7/2017 của TAND tối cao hướng dẫn thi hành Nghị quyết 03/2017/NQ-HĐTP của Hội đồng Thẩm phán  TAND tối cao về việc công khai bản án, quyết định trên Cổng thông tin điện tử của Tòa án.

cv144-TANDTC AN CONG KHAI.

Tải về