Đoàn luật sư Khánh Hòa
  • Facebook
  • Intagram
  • Youtube
  • Twitter
  • Hotline

Nghị quyết 03/2017/NQ-HĐTP của Hội đồng Thẩm phán TAND tối cao về việc công khai bản án, quyết định trên Cổng thông tin điện tử của tòa án

Nghị quyết số 03/2017/NQ-HĐTP về việc công bố bản án, quyết định trên Cổng thông tin điện tử của Tòa án được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua ngày 17-02-2017; có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01-7-2017.

nq03 congbobanan

Tải về