Đoàn luật sư Khánh Hòa
 • Facebook
 • Intagram
 • Youtube
 • Twitter
 • Hotline

Quyết định số 355/QĐ-TANDTC về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực của TAND Tối cao

8 Nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao và 6 Thông tư liên tịch do TAND Tối cao ban hành đã hết hiệu lực toàn bộ.

Ngày 8/10/2021, TAND Tối cao đã ban hành Quyết định số 355/QĐ-TANDTC về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực của TAND Tối cao

Ngày 8-10, TAND Tối cao đã ban hành Quyết định số 355/QĐ-TANDTC về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực của TAND Tối cao. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Theo Quyết định này, danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực của TAND Tối cao gồm 8 Nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao và 6 Thông tư liên tịch do TAND Tối cao chủ trì soạn thảo.

Cụ thể 8 Nghị quyết gồm:

– Nghị quyết số 01/2000/NQ-HĐTP ngày 4-8-2000 của Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao hướng dẫn áp dụng một số quy định trong phần chung của BLHS năm 1999.

– Nghị quyết số 02/2003/NQ-IIĐTP ngày 27-5-2003 của Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao hướng dẫn áp dụng một số quy định của BLHS.

– Nghị quyết số 04/2003/NQ-HĐTP ngày 17-4-2003 của Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao hướng dẫn áp dụng một số quy định của pháp luật trong việc giải quyết các vụ án kinh tế.

– Nghị quyết số 01/2006/NQ-HĐTP ngày 12-5-2006 của Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao hướng dẫn áp dụng một số quy định của BLHS.

– Nghị quyết số 01/2007/NQ-HĐTP ngày 2-10-2007 của Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao hướng dẫn áp dụng một số quy định của BLHS về thời hiệu thi hành bản án, miễn chấp hành hình phạt, giảm thời hạn chấp hành hình phạt.

– Nghị quyết số 01/2010/NQ-HĐTP ngày 22-10-2010 của Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao hướng dẫn áp dụng một số quy định tại Điều 248 và Điều 249 của BLHS.

– Nghị quyết số 02/2010/NQ-HĐTP ngày 22-10-2010 của Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao bổ sung một số hướng dẫn của Nghị quyết số 01/2007/NQ-HĐTP ngày 2-10-2007 và Nghị quyết số 02/2007/NQ-HĐTP ngày 2-10-2007 của Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao.

Lý do hết hiệu lực là các Nghị quyết trên hướng dẫn quy định của BLHS năm 1999. Đến nay, BLHS năm 1999 đã hết hiệu lực.

Riêng Nghị quyết số 01/2001/NQ-HĐTP ngày 15-3-2001 của Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao hết hiệu lực còn do các Điều 278, 279 và 289 BLHS năm 1999 (các Điều 353, 364 và 365 của BLHS năm 2015) đã được hướng dẫn thay thế bởi Nghị quyết số 03/2020/NQ-HDTP ngày 30-12-2020 của Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao hướng dẫn áp dụng một số quy định của BLHS trong xét xử tội phạm tham nhũng và tội phạm khác về chức vụ.

Sáu Thông tư liên tịch do TAND Tối cao chủ trì soạn thảo hết hiệu lực gồm:

 1. Thông tư liên tịch số 01/2000/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP-BCA ngày 12-6-2000 của TAND Tối cao, VKSND Tối cao, Bộ Tư pháp, Bộ Công an hướng dẫn Mục 3 Nghị quyết số 32/1999/QI110 ngày 21-12-1999 của Quốc hội và Nghị quyết số 229/2000/NQ-UBTVQH10 ngày 28-1-2000 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội.

Lý do hết hiệu lực: Thông tư liên tịch này hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 32/1999/QH10, Nghị quyết số 229/2000/NQ-UBTVQH10 về việc thi hành của BLHS năm 1999. Đến nay, các Nghị quyết này và BLHS năm 1999 đã hết hiệu lực.

 1. Thông tư liên tịch số 02/2000/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP-BCA ngày 5-7-2000 của TAND Tối cao, VKSND Tối cao, Bộ Tư pháp, Bộ Công an hướng dẫn thi hành Điều 7 BLHS năm 1999 và mục 2 Nghị quyết số 32/1999/QH10 ngày 21-12-1999 của Quốc hội.

Lý do hết hiệu lực: Thông tư liên tịch này hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 32/1999/QH10 và BLHS năm 1999. Đến nay, Nghị quyết này và BLHS năm 1999 đã hết hiệu lực.

 1. Thông tư liên tịch số 02/2001/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BTP ngày 25-12-2001 của TAND Tối cao, VKSND Tối cao, Bộ Công an, Bộ Tư pháp hướng dẫn áp dụng một số quy định tại Chương XIV “Các tội xâm phạm sở hữu” của BLHS năm 1999.

Lý do hết hiệu lực: Thông tư liên tịch này hướng dẫn thi hành BLHS năm 1999. Đến nay, BLHS năm 1999 đã hết hiệu lực.

 1. Thông tư liên tịch số 0l/2003/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BTP-BQP ngày 11-8-2003 của TAND Tối cao, VKSND Tối cao, Bộ Công an, Bộ Tư pháp, Bộ Quốc phòng hướng dẫn áp dụng một số quy định tại Chương XXIII “Các tội xâm phạm nghĩa vụ, trách nhiệm của quân nhân” của BLHS năm 1999.

Lý do hết hiệu lực: Thông tư liên tịch này hướng dẫn thi hành BLHS năm 1999. Đến nay, BLHS năm 1999 đã hết hiệu lực.

 1. Thông tư liên tịch số 01/2008/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BTP ngày 29-2-2008 của TAND Tối cao, VKSND Tối cao, Bộ Công an, Bộ Tư pháp hướng dẫn việc truy cứu trách nhiệm hình sự đối với các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Lý do hết hiệu lực: Thông tư liên tịch này hướng dẫn thi hành BLHS năm 1999. Đến nay, BLHS năm 1999 đã hết hiệu lực.

 1. Thông tư liên tịch số 01/2013/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP-BTP ngày 23-7-2013 của TAND Tối cao, VKSND Tối cao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư pháp hướng dẫn việc truy cứu trách nhiệm hình sự đối với người có hành vi mua bán người; mua bán, đánh tráo hoặc chiếm đoạt trẻ em.

Lý do hết hiệu lực:

– Thông tư liên tịch này hướng dẫn thi hành BLHS năm 1999. Đến nay, BLHS năm 1999 đã hết hiệu lực.

– Nội dung Thông tư liên tịch này đã dược hướng dẫn thay thế bởi Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐTP ngày 11-1-2019 cua Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao hướng dẫn áp dụng Điều 150 về tội mua bán người và Điều 151 về tội mua bán người dưới 16 tuổi của BLHS.

 

quyết định tandtc 2021 vbhethieuluc

Tải về