Đoàn luật sư Khánh Hòa
  • Facebook
  • Intagram
  • Youtube
  • Twitter
  • Hotline

Quyết định về việc công bố án lệ

– Căn cứ Điều 27 Luật Tổ chức Toà án nhân dân ngày 24 tháng 11 năm 2014;
– Căn cứ Nghị quyết sổ 04/2019/NQ-HĐTP ngày 18 tháng 6 năm 2019 của Hội đồng Thấm phán Toà án nhân dân toi cao về quy trình lựa chọn, công bổ và áp dụng án lệ;
– Căn cứ kết quả lựa chọn, biểu quyết thông qua án lệ của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân toi cao ngày 05 tháng 02 năm 2020.

QĐ 50 ANLE

TẢI VỀ