Đoàn luật sư Khánh Hòa
  • Facebook
  • Intagram
  • Youtube
  • Twitter
  • Hotline

THÔNG TƯ CỦA BỘ CÔNG AN THỰC HIỆN DÂN CHỦ TRONG THI HÀNH TẠM GIỮ, TẠM GIAM

ĐẢM BẢO QUYỀN VÀ LỢI ÍCH HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI BỊ TẠM GIỮ,TẠM GIAM.

Ngày 27/12/2019, Bộ Trưởng Bộ Công an đã ban hành Thông tư số 81/2019/TT-BCA về thực hiện dân chủ trong thi hành tạm giữ, tạm giam của lực lượng Công an nhân dân (CAND ).

        Theo Bộ Công an,mục đích thực hiện dân chủ trong tạm giữ, tạm giam nhằm: Phát huy quyền làm chủ của Nhân dân trong hoạt động quản lý, giáo dục người bị tạm giữ, người bị tạm giam;tạo mọi điều kiện thuận lợi để người bị tạm giữ, người bị tạm giam thực hiện đầy đủ các quyền công dân khác không bị pháp luật hạn chế hoặc tước bỏ; Xây dựng cơ quan quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam trong  CAND đúng quy định của pháp luật; chủ động phòng ngừa, ngăn chặn, chống các hành vi tham nhũng, tiêu cực, quan liêu, gây phiền hà, sách nhiễu, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của người bị tạm giữ, người bị tạm giam và cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Thông tư 81.2019...

tải về