Đoàn luật sư Khánh Hòa
  • Facebook
  • Intagram
  • Youtube
  • Twitter
  • Hotline

Nghị định số 33/2020/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 62/2015/NĐ-CP

Nghị định số 33/2020/NĐ-CP ngày 17 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 62/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự

Ngày 17 tháng 3 năm 2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 33/2020/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 62/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2020.

NĐ33 sửa đổi NĐ62

TẢI VỀ