Đoàn luật sư Khánh Hòa
  • Facebook
  • Intagram
  • Youtube
  • Twitter
  • Hotline

THÔNG TƯ SỐ 27/2017/TT-BCA QUY ĐỊNH VỀ QUY TẮC ỨNG XỬ CỦA CÔNG AN NHÂN DÂN

Thông tư này quy định nguyên tắc ứng xử; quy tắc ứng xử chung của cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân; quy tắc ứng xử khi thực hiện chức trách, nhiệm vụ; ứng xử trong nội bộ, trong quan hệ xã hội và với môi trường tự nhiên, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06 tháng 10 năm 2017. Thông tư này thay thế Quyết định số 893/2008/QĐ- BCA ngày 04 tháng 7 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Công an về việc ban hành Quy tắc ứng xử của sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ, công nhân,  viên chức trong Công an nhân dân và các quy định khác của Bộ Công an trái với quy định tại Thông tư này.

thông tư 27bca quytacungxuc-and

Tải về